Nieuws

Nieuw bestuur VESP stelt 5-jarenplan op

Onlangs heeft Edwin van Dijk na 11 jaar het voorzitterschap van VESP-Benelux overgedragen aan Geert-Jan Vogels. Sylvie Baelen is als secretaris toegetreden tot het bestuur. Recent heeft de vereniging het 5-jarenplan ’20-‘25 aan haar leden gepresenteerd. Roofs interviewde het nieuwe bestuur over het verleden en de toekomst van EPDM.

 

Download het Roofs artikel.

 

FISCAAL VOORDEEL DOOR KEUZE VOOR EPDM DAKBEDEKKING

duurzame dakbedekking

Onlangs is de nieuwe Milieulijst 2019 verschenen, het “subsidie-handboek” voor de gebouweigenaar. De overheid stimuleert de investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en maakt via twee regelingen (MIA en VAMIL) het investeren met duurzame producten extra aantrekkelijk. Dit jaar is voor het eerst een EPDM dakbedekking opgenomen onder de regeling A6312: Duurzame recyclebare EPDM-dakbedekking.

Dit stimuleert het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen én maakt de keuze voor duurzame producten via twee regelingen (MIA en VAMIL) extra aantrekkelijk.

De MIA-regeling biedt hier de mogelijkheid om een deel van het investeringsbedrag af te trekken van de omzetbelasting die het bedrijf betaalt. De Vamil-regeling maakt het mogelijk om de investering volgens een willekeurig patroon af te schrijven. Hierdoor ontstaat onder andere een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Meer informatie over deze regelingen vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) --> https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil

 

Bezoek ons 26 september op Dag van Het Onderhoud

Dag van het Onderhoud, het vak- en netwerkevent voor integraal en duurzaam onderhoud van gebouwen en infrastructuur, vindt 26 september plaats in Flanders Expo Gent. Dag van het OnderhoudHet evenement richt zich op alle relevante partijen in het gebruiksproces van gebouwen en infrastructuur: van bouwheer, over aannemer, architect, studiebureau en aannemer, tot eindgebruiker en onderhoudsfirma.

Ook wij zijn er aanwezig en informeren u graag over de unieke eigenschappen, de bewezen duurzaamheid en de haast onbeperkte mogelijkheden van EPDM.

Inschrijven kan via www.dagvanhetonderhoud.be

Praktische info:

Donderdag 26 september 2019
van 9u30 tot 16u30.
Meeting Center Expo Gent
Maaltekouter 1, 9051 Gent

Ontvangst vanaf 9:00 uur

 

 

Nieuwe voorzitter VESP

Na 11 jaar voorzitterschap van VESP-Benelux, heeft Edwin van Dijk onlangs deze functie overgedragen aan Geert-Jan Vogels. In de periode van zijn voorzitterschap is het marktaandeel EPDM gegroeid van 4 miljoen m2 in 2008 naar ruim 14 miljoen m2 in 2018. Voor het platte dak betekent dit dat in Nederland één op de vijfde daken met EPDM wordt afgedicht en in België zelfs één op de drie daken. Recentelijk heeft de VESP het komende 5 jarenplan “2025” aan haar leden gepresenteerd. Dit was een mooie gelegenheid om ook de “hamer” over te dragen. Het nieuwe bestuur van VESP bestaat uit de volgende leden:
  • Geert-Jan Vogels : Voorzitter
  • Sylvie Baelen : Secretaris
  • Edwin van Dijk : Penningmeester

REDUCTIE IN CO2 EMISSIE DANKZIJ PYROLYSE EPDM DAKBEDEKKING

De afgelopen jaren heeft EPDM dakbedekking zich in zowel Nederland als België ontwikkeld als de snelst groeiende dakbedekking. De duurzame producteigenschappen van EPDM zijn hierbij een belangrijke aanjager van deze stijging. Inmiddels worden deze door steeds meer onafhankelijke partijen erkend en onderschreven. Hoe zit het eigenlijk met het duurzaam recyclen en rest- en snijafval van EPDM dakbedekking? Om een antwoord te geven op deze vraag heeft het onafhankelijk raadgevend ingenieurs- en adviesbureau Ingenia, in opdracht van de VESP, de verwerking van reststromen van EPDM dakbedekking onderzocht. In Nederland gaat dit jaarlijks om ca. 100 à 200 ton per jaar. Om restmateriaal van EPDM dakbedekking als grondstof zijn er 2 scheikundige technieken voorhanden: devulcanisatie en prolyse.

Pyrolyseproces EPDM

Ingenia onderzocht de milieu-impact van het verwerken van EPDM volgens pyrolyse, oftewel het thermisch kraken. Tijdens dit proces wordt het materiaal verhit tot maximaal 600°C, waarbij het materiaal deels gasvormig vervliegt en deels als vaste stof achterblijft. Het proces omvat in het kort de volgende handelingen:
  • Verkleinen van EPDM afval in een shredder
  • Het verkleinde materiaal wordt in een reactor verhit tot 300-600°C
  • De dampstroom van de de-polymerisatie wordt gekoeld naar een oliefractie
  • De vaste fractie uit de reactor wordt na de pyrolysereactie gekoeld en opgeslagen
Van het ingaande materiaal blijft na de pyrolyse 64% over als vaste stof en de rest vervliegt als gas. De vaste stof bestaat uit materiaal met een relatief hoog koolstofgehalte en materiaal met een relatief laag waterstofgehalte, waardoor er o.a. ‘carbonblack’ of koolstofpoeder wordt gevormd. Door de koeling van het gas ontstaat er een vloeistofstroom, de pyrolyseolie, en een restant gas, het pyrolysegas. Het onderzoek wijst uit dat een aanzienlijk deel van de vaste stof als grondstof kan worden ingezet voor nieuwe EPDM dakbedekking.   Rekening houdend met de energie die nodig is voor het opwekken van de pyrolyse, is wordt er een aanzienlijke reductie in CO2  emissie behaald in vergelijking met de standaardroute voor het verwerken van EPDM restmateriaal (verbrandingsinstallatie met elektriciteitsproductie) Het verwerken van 200 ton EPDM afval per jaar in een pyrolyseproces geeft een geschatte besparing tot 168 ton CO2 per jaar.

klik op de afbeelding voor een vergroting

NIBE: EPDM meest duurzame dakbedekking

EPDM meest duurzame dakbedekkingEPDM dakbedekking is door de NIBE opnieuw beoordeeld als de meest duurzame dakbedekking voor platte daken. Hierbij is gekeken naar de totale schaduwkosten van een product bij een zowel mechanisch bevestigd systeem en een verkleefd systeem. In beide bevestigingssystemen heeft een EPDM folie met een dikte van 1,2 mm de laagste milieu-impact en is het in klasse 1a ingedeeld. Hiermee laat EPDM traditionele dakbedekkingen achter zich.

 

Deze impact wordt bepaald aan de hand van de Levenscyclusanalyse (LCA) methodiek. Het meest milieuvriendelijke product wordt in milieuklasse 1a ingedeeld, de milieureferentie. Producten die in milieuklasse 1 of 2 vallen, komen in aanmerking voor het DUBOkeur®

Boekpresentatie: EPDM Dakboek

boekpresentatie Met trots kondigt de VESP de lancering van het EPDM Dakboek aan!

 

 

Een boek geschreven en samengesteld door Albert van  den Hout in opdracht van de branchevereniging Verenigde EPDM Systeemproducenten (VESP) ter gelegenheid van haar 20 jarig bestaan.

Wij zijn dan ook zeer vereerd dat mevrouw Ankh Brandt, weduwe van Albert, het eerste exemplaar uit handen van  prof. ir. Nico Hendriks in ontvangst wil nemen.

U bent van harte uitgenodigd deze uitreiking bij te wonen op:

Donderdag 30 november in de collegezaal van BDA

Avelingen-West 33, Gorinchem

Aanvang 14.00 uur
Tot dan!

EPDM ook voor geveltoepassingen!

EPDMDat EPDM op de daken een succesverhaal is geworden, staat intussen als een paal boven water, maar de VESP (Verenigde EPDM Systeem Producenten, de organisatie die zich bezighoudt met de promotie van EPDM waterdichtingsmembranen in de breedste zin van het woord) vestigt graag de aandacht op het feit dat dit multifunctioneel materiaal ook heel wat interessante toepassingen kent in de gevel. EPDM-rubberstroken zijn namelijk uitermate geschikt voor afdichtingen aan ramen, dorpels, gevelelementen, funderingen, spouwmuren en kelderwanden. Dit zowel als waterdichting als om luchtdicht te bouwen.

Bron: Roof Belgium - september 2017

Jubileum – VESP maakt werk van nieuw actieplan

VESP staat voor Verenigde EPDM Systeem Producenten, de organisatie die zich deze maand exact 20 jaar bezighoudt met de promotie van EPDM waterdichtingsmembranen in de breedste zin van het woord. De afgelopen twee decennia lieten een sterke opmars van EPDM zien. De vereniging beraadt zich niettemin  op de toekomst en haar activiteiten.

In december 1995 werd er in de buurt van Antwerpen een groot EPDM-congres gehouden waar een dag lang alle voordelen, aspecten, toepassingen en aandachtspunten van het sterk opkomende afdichtingsmateriaal aan de aanwezigen werden toegelicht. Buiten het succes van deze dag waren de participerende fabrikanten en leveranciers het eens over een belangrijk punt: dit initiatief mocht zich niet beperken tot een eenmalig evenement maar moest op één of andere manier een vervolg krijgen.

Dat was dan ook het startschot voor de oprichting van de VESP,  de ‘Verenigde EPDM Systeem Producenten’, samengesteld uit een aantal producentleden, die met een gezamenlijke visie EPDM en haar toepassingen in dakbedekkingen en afdichting zouden gaan promoten. Naast het nieuws vanuit de vereniging of over EPDM, geeft VESP ook inzicht in het marktaandeel van EPDM. De werkzaamheden strekken zich uit over de gehele Benelux en omvatten onder meer voorlichting, promotie en techniek, waaronder gemeenschappelijke duurzaamheidsonderzoeken.

Exponentiële groei
“De VESP stelde zich van het begin af aan tot doel haar leden te ondersteunen in het bereiken van een jaarlijkse groei van het marktaandeel EPDM en dat is de afgelopen 20 jaar goed gelukt,” concludeert voorzitter Edwin van Dijk. “Dat hebben we kunnen bewerkstelligen door vertegenwoordiging in (regelgevende) commissies, het uitvoeren van gezamenlijke onderzoeken naar duurzaamheid en niet aflatende promotieactiviteiten in de Benelux-markt. In Nederland hebben we een goede indicatie van de cijfers van de geproduceerde en geplaatste oppervlaktes en ook in België beschikken we over genoeg informatie om te kunnen concluderen dat EPDM een mooie groei heeft doorgemaakt. Zeker de laatste 5 à 10 jaar is de stijging vrijwel exponentieel.”

Deze opvallende ontwikkeling blijkt uit de jaarlijkse opgave van de gerealiseerde afzet van EPDM-folies, membranen en systemen van de acht VESP-leden (Carlisle Construction Materials, EPDM Systems, Firestone Building Products, IRS-BTECH, Nebiprofa, Royal Roofing Materials, SealEco Belgium en VBF International). Met ruim 6 miljoen m² vertegenwoordigt VESP ca.  90% van alle EPDM leveranciers in de Benelux.

Campbell-Foods-Puurs  Daktuin

 

Met een marktaandeel van EPDM in het daksegment van intussen meer dan 20% in Nederland (bron: Dakmeter 2013) en meer dan 43% in België, is EPDM van alle aangebrachte dakbedekkingssmaterialen het snelst groeiende materiaal. Insiders geven aan dat dit vooral ten koste moet gaan van de bitumineuze APP- en SBS-markt.

 

EPDM-gevelbekledingEr is verder ook een zekere verschuiving waar te nemen in de afzet van dak- naar gevelproducten, met name door het luchtdicht bouwen. Ook in de afdichting van goten is EPDM sterk groeiend. Wellicht een gevolg van de stijgende prijs van metalen zoals lood, zink en koper en de strenger wordende milieueisen.

EPDM-gevelafdichting-Stadshal-Gent

 

Vanwaar dat succes?
Van Dijk: “Er kunnen diverse redenen worden genoemd voor het succesverhaal van EPDM de afgelopen jaren, maar we denken toch in de eerste plaats aan de duurzaamheid van het materiaal en de lange levensduur. Waar we vroeger spraken van de ‘levensduurverwachting’, zijn de eerste EPDM-daken intussen 40 jaar oud en kunnen we het nu dus hebben over een ‘bewezen’ levensduur. Door het groeiend volume is de prijs ook gedaald zodat het materiaal een concurrerende positie heeft kunnen innemen in de bouwsector. 20 jaar geleden was men al overtuigd van de goede eigenschappen van het materiaal, maar werden er soms vragen gesteld bij de kwaliteit en de degelijkheid van de naadverbindingen. Dat is inmiddels allemaal achterhaald en dankzij talloze innovaties kunnen die naden op betrouwbare manier worden gedicht met behulp van lijm, tape of thermisch lassen. Het is een éénlaagse dakbedekking die met alle denkbare bevestigingstechnieken relatief eenvoudig geplaatst kan worden, zowel mechanisch bevestigd, gelijmd als losliggend. EPDM is veelzijdig en heeft zijn nut al bewezen in zeer uiteenlopende dak-, gevel-, goot- en geo-toepassingen.”

1   Euroscoop-cinema-volledig-gekleefd-systeem

St.-Veit   Zwemvijver-Arcen

Ook de milieukwaliteiten spelen bij de keuze voor EPDM een belangrijke rol. De producenten spreken met opzet niet over een ‘milieuvriendelijk’ of een ‘minder milieubelastend’ materiaal maar bij voorkeur steeds over een ‘milieuneutrale’ dakbedekking. Hiermee wordt aangegeven dat EPDM geen schadelijke stoffen afgeeft of opneemt. Hetgeen ook de reden is dat EPDM-folies veelvuldig wordt toegepast bij het vervaardigen van waterreservoirs en aanleggen van vijvers.

Onderzoekstation-Antartica-JPG

Nieuwe visie 2020
“Op de twintigste verjaardag van onze vereniging vonden we het opportuun om onszelf toch even de spiegel voor te houden en eens extra na te denken over de toekomst, want de bouwmarkt in het algemeen en de EPDM-markt in het bijzonder is natuurlijk geëvolueerd,” vertelt Van Dijk. “Door diverse overnames en consolidaties is het spelersveld behoorlijk veranderd. Er wordt veel meer in systemen gedacht en niet meer enkel in producten. Er wordt veel meer aandacht besteed  aan opleiding en begeleiding om de kwaliteit te garanderen. We moeten ook aansluiting vinden op de veranderende bouwprocessen. Zo wordt er steeds meer geprefabriceerd, wordt brandveiligheid steeds belangrijker en wordt EPDM ook steeds vaker gebruikt op kleinere daken. EPDM is milieutechnisch een goede keuze en wat recycling betreft zijn de nodige oplossingen voorhanden, hoewel er voorlopig nog zo goed als geen materiaal terugkomt. Productieafval wordt natuurlijk al wel hergebruikt. Met al die ontwikkelingen in het achterhoofd vonden we de tijd rijp om  met onze leden onze visie naar 2020 toe eens aandachtig te bekijken.”

Om te beginnen werden na 20 jaar de statuten aangepast en werd bijvoorbeeld opnieuw bekeken wie lid kan worden van de vereniging. Gezien het belang van opleiding en bijscholing, worden in de eerste plaats bestaande opleidingen mede vormgegeven maar wordt er nu ook bekeken of er vanuit VESP zélf scholingen kunnen worden georganiseerd. Er wordt verder ook bestudeerd of een eigen keurmerk vanuit de vereniging een toegevoegde waarde kan zijn.

“We willen ook de SKZ-duurzaamheidstudie opnieuw laten uitvoeren die we een aantal jaren geleden op  touw hebben gezet. Toen heeft het Duitse kunststofcentrum SKZ uit Würzburg in opdracht van het overkoepelende orgaan van de Duitse rubberindustrie (WDK) en onze VESP een onderzoek gedaan naar de levensduur van elastomeer EPDM dakbanen. De resultaten van deze studie wezen toen op een theoretische levensduur van de geteste dakbedekkingen van meer dan 70 jaar, maar om met alle productieverschillen en materiaalverschillen - evenals de verschillende toepassingsgebieden - rekening te houden, werd geadviseerd om in centraal Europa uit te gaan van een minimale praktijk gebruiksduur van meer dan 50 jaar. Intussen zijn er weer heel wat jaren voorbij gegaan en zal het interessant zijn deze studie te hernemen. Er zijn binnen de VESP reeds drie nieuwe werkgroepen opgestart:  ‘Duurzaamheidsonderzoek’ , ‘Opleiding duurzaam dak’ en ‘PR’.  Deze laatste zal geregeld artikels publiceren en relevant nieuws verspreiden…kortom: VESP zal van zich laten horen! En de nieuwe website is daarvan alvast een eerste resultaat.”

 

Onze voorzitter aan het woord

De markt van EPDM-afdichtingsmaterialen groeit nog steeds en is zelfs groter geworden dan die van PVC-dakbedekking. Deze groei was een redenen om dit gesprek aan te gaan; Edwin van Dijk aan het woord.

'7 vragen aan ....' in Dakenraad 106.

Is een witte of zwarte kleur van het dak relevant? dl 3

Op de Nationale Dakendag van BDA van 5 november 2009 was de kleur van de dakbedekking een hoofdthema. Er is in ons klimaat op jaarbasis geen energiewinst voor één van beide kleuren, men kan de meerprijs voor en het onderhoud van een witte kleur beter investeren in een hogere warmteweerstand van het dak. Dit komt dan ten goede aan het milieu en de CO2-huishouding.

Deel 3.

Is een witte of zwarte kleur van het dak relevant? dl 2

Op de Nationale Dakendag van BDA van 5 november 2009 was de kleur van de dakbedekking een hoofdthema. Er is in ons klimaat op jaarbasis geen energiewinst voor één van beide kleuren, men kan de meerprijs voor en het onderhoud van een witte kleur beter investeren in een hogere warmteweerstand van het dak. Dit komt dan ten goede aan het milieu en de CO2-huishouding.

Deel 2

Is een witte of zwarte kleur van het dak relevant? dl 1

Op de Nationale Dakendag van BDA van 5 november 2009 was de kleur van de dakbedekking een hoofdthema. Er is in ons klimaat op jaarbasis geen energiewinst voor één van beide kleuren, men kan de meerprijs voor en het onderhoud van een witte kleur beter investeren in een hogere warmteweerstand van het dak. Dit komt dan ten goede aan het milieu en de CO2-huishouding.

Deel 1.

EPDM projecten uit de oude doos

Onder de veel zeggende naam 'EPDM projecten uit de oude doos' willen wij stil staan bij een aantal toonaangevende EPDM projecten uit de vorige eeuw!

Download het projectblad.

Vebidak-bericht in gesprek met de VESP

Vebidak en de VESP zijn er voortdurend op uit om de collectieve en individuele belangen van hun lid-bedrijven te behartigen. Dat gebeurt in alle openheid met de middelen en expertise die daarvoor binnen de brancheverenigingen aanwezig zijn. Een verslaglegging van het overleg tussen Vebidak en de VESP.

Download het Vebidak artikel.

Artikel stijging omzet VESP 2007

Uitgave B+U wugustus 2008
Omzet EPDM in 2007 met 24 % gegroeid. Vesp cijfers geven duidelijke stijging toepassing van duurzame EPDM in de bouw aan.

Download volledige artikel omzet stijging VESP

Artikel Toekomst van de dakbranche

uitgave januari B+U 2007
Dakspecial met daarin een artikel over de toekomst van de dakbranche. Cijfers en toekomstbeelden over materiaalkeuzes en verwerkers in de toekomst

Download artikel Toekomst van de dakbranche

Zwart wit

April 2007 Dakenraad
discussie zwart of witte dakbedekking in verband met warmte instraling hete zomers

Artikel Dakenraad platform zwart EPDM geeft energiewinst

Arch-Index (vakblad Vlaamse architecten)

april 2007 Arch. Index
Artikel zwart- wit reflectie of absorptie verschenen in het april nummer van Arch-Index (vakblad Vlaamse architecten)

Artikel Zwart-witte dakafdichting

SBR uitgave daken in het groen

SBR uitgave daken in het groen

VESP heeft zijn medewerking verleent bij de tot stand koming van de SBR uitgave 'Daken in het Groen"
Aanwijzxingen voor het ontwerpen van vegetatiedaken en tuindaken 2007 '
Prijs uitgave € 40,=, Artikelnummer 281.07/ ISBN: 978-90-5367-460-4 zie SBR site.

Bestel nu: daken in 't groen

Zwart wit

juni 2007 ROOFS
reactie door Harry Steenbrugghe op deel 1 zwart wit

Artikel Roofs zwart wit deel 2.

Zwart wit

april 2007 ROOFS
Discussie zwart of witte dakbedekking in verband met warmte instraling hete zomers.

Artikel Roofs zwart wit deel 1

Duurzaamheidsonderzoek EPDM

Artikel in B&U over de milieueffecten van dakbedekking.
datum: 2005

Artikel milieueffecten dakafdichting.